El Projecte

HibriturSelva és un espai de col·laboració entre persones i entitats que volen aportar valor al turisme de la Selva. El projecte està orientat a la creació de productes i serveis innovadors i lligats al territori.

La metodologia posada a punt en els anys anteriors s’ha estructurat en un cicle anual que facilita la creació de productes turístics a partir de la hibridació d’idees, la innovació oberta i la col·laboració a la xarxa HibriturSelva.

cicle

Punt de partida:

HibriturSelva parteix d’una doble constatació:

 • Sabem que en turisme és imprescindible innovar i diferenciar-se però això no sempre és fàcil, especialment per a les PIME turístiques, que són organitzacions petites i amb un dia a dia vertiginós. Aquesta dificultat incideix negativament en la competitivitat i en la diferenciació de l’oferta turística.
 • En paral·lel s’observa que al territori existeixen nombrosos potencials que no s’estan valoritzant en clau turística i que constitueixen oportunitats per al sector. Falten mecanismes que posin en relació aquestes potencialitats amb els agents que les poden transformar en productes i serveis turístics.

2013. Fase 1, desenvolupament de metodologies i de la xarxa de col·laboració:

 • esquemaDiagnosi i mapa de sinergies entre agents: situació de partida, cartografia d’agents, entrevistes, taller empresarial, identificació de projectes d’innovació…
 • Taller de formació per facilitadors: formació i vinculació de tècnics i altres agents en la detecció d’oportunitats d’innovació i connexions entre agents
 • Informe de difusió: proposta metodològica, composició i funcionament dels tallers
 • Jornada territorial: adreçada a explicar el projecte a un ventall el més ampli possible d’agents
 • Plataforma digital: difusió del projecte, suport als agents participants en les actuacions
 • Tallers d’hibridació: dinàmiques entre agents multidisciplinars per a l’obtenció de propostes innovadores en el turisme.
 • Definició i execució de propostes: elaboració de memòries dels projectes d’innovació sorgides dels tallers; execució
 • Avaluació i publicació de la metodologia: avaluació metodològica; publicació de manuals per a la seva difusió i replicabilitat
 • Jornada final: dirigida a difondre els resultats del projecte, les propostes, els recursos metodològics

2014. Fase 2, implementació:

 • ampliacio_imatge_textIdentificació i incorporació de nou talent a la xarxa HibriturSelva: inclusió de nous agents i empreses, i en particular de perfils poc representats en la xarxa inicial
 • Visibilització del talent i les potencialitats del territori: difusió de perfils, iniciatives i talent de la xarxa per fer emergir connexions i propostes de productes/serveis turístics innovadors.
 • Formació en l’àmbit turístic per a docents de Formació Professional: incidència transversal de l’àmbit turístic enles especialitats de Formació Professional.
 • Jornada de difusió HibriturSelva: difusió de l’ecosistema d’innovació oberta, networking i presentació del Programa anual d’innovació oberta – edició 2014.
 • Crida anual a projectes: convocatòria a propostes pel Programa anual d’innovació oberta – edició 2014.
 • Tallers de co-creació de producte turístic: formació pràctica per a la creació col·laborativa de productes/serveis turístics.
 • Transferència de coneixement: transferència de coneixement i metodologies entre els projectes d’innovació turística de diferents territoris.
 • Assistència per a la innovació oberta en turisme: assessorament i assistència tècnica per a projectes d’innovació turística.
 • II Fòrum de la xarxa HibriturSelva: presentació de resultats del Programa anual d’innovació oberta, avaluació, networking i propostes dels membres de la xarxa.

Fitxa:

Àmbit territorial: comarca de la Selva i àrea d’influència
Destinataris últims: PIMEs del sector turístic i agents del territori
Promotor: Consell Comarcal de la Selva
Entitats col·laboradores: Associació de turisme la Selva comarca de l’aigua, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament d’Hostalric, Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Cofinançament: Primera fase subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012. Segona fase subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre. Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l’Estat.